0 224 211 14 92

Faaliyet Alanları


 
Çevre Düzeni Planları
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak hazırlanan, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen planlardır.

           
Nazım İmar Planları
Arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren, uygulama planlarına esas olmak üzere hazırlanan planlardır
Uygulama İmar Planı
Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar planı esaslarına göre çizilen, çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama programlarına esas olacak tatbikat etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren planlardır
Kentsel Tasarım Projeleri
Kentin ve yapıların fiziksel formları ve bunlar arasında kalan açık alanlarla ilgili bilim dalıdır. "Yapılaşma biçiminin topoğrafya ve yerleşmeyle ilişkisi", "Yapılaşma biçiminin bir yerin tarihi gelişimi ile ilişkisi", "Yapılaşma biçiminin etkinlik ve hareketle ilişkisi", "Kamusal alanın fiziksel karakteri", "Kentsel ölçekte üç boyutlu kavramlar" ile ilgili konularda uzman yaklaşımlar ortaya koymaktadır.

 
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Çökme ve bozulma olan veya savaş, doğal afetler gibi tahripler sonucu tekrar geliştirilme ihtiyacı bulunan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik uygulanan strateji ve eylemler bütünüdür. Kentsel dönüşüm, yeni kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, var olan kentsel alanların yeniden planlanması ve yönetimi ile ilgilidir.


 
Koruma Amaçlı İmar Planları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu uyarınca belirlenen sit alanlarında, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla kapsamlı alan araştırmasına dayalı olarak, katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan planlardır.

 
Sanayi Bölgesi Planları
Bölgeye ilişkin yapılmış olan araştırmalardan faydalanarak, ilgili kurum görüşleri ile genel şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, OSB Uygulama Yönetmeliği ile “İmar Planı Şartnamesi” ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine göre planın gerektirdiği yeterliliğe sahip Şehir Plancıları tarafından yapılan planlardır.

 
Turizm Bölgesi Planları
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekânsal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerdeki fiziksel planlardır.
MİMARLIK
 • Konut Yapısı Projeleri
 • İş ve Alışveriş Merkezi Projeleri
 • Eğitim Yapısı Projerleri
 • Sosyal ve İdari Bina Projeleri
 • Endüstri Yapıları, Üretim ve İşletme Binası Projeleri
  Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
 • Yatırımcılar için, mevcut arsa ya da talep edilen projelere göre en uygun yer ve fonksiyonların belirlenmesi,
 • İmar konusunda gerekli araştırmaların yapılması ve yapılan gerekli görüşmeler sonucunda imar planlarının hazırlanması,
 • Yatırım planının hazırlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi,
 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
 • Değerleme Raporlarının Hazırlanması
HARİTA
 • Halihazır Haritalar
 • Altyapı Proje Haritaları
 • İmar Uygulamaları
 • Yol Proje Uygulamaları